På onsdag, som også var selveste kvinnedagen, var jeg så heldig å bli invitert til She Conference 2017 sammen med Idun Minerals Norge. Idun Minerals stod for sminken til alle som skulle på scenen. For de av dere som ikke vet hva She Conference er så er dette en konferanse som holdes en gang i året hvor ulike kvinner holder et foredrag om deres suksess innenfor entreprenørskap og ledelse. Slagordet for denne konferansen var “Start the Change“. Denne kvelden var utrolig inspirerende med mange gode innlegg som virkelig motiverte meg. En av foredragsholderne sa at av alle selskap som blir startet, så er det kun 20% av de som blir startet av kvinner. Ikke nok med det – av alle toppledere i Norge, så er det kun 16% av de som er kvinner. Det ligger selvfølgelig flere faktorer bak disse tallene, men noe som er ganske tydelig er at kvinner er underrepresentert i næringslivet på en høy skala! Derfor var det så utrolig inspirerende å være på denne konferansen å høre på kvinner som er med på å gjøre en forandring.

Det er jo selvfølgelig ikke lett å starte sin egen bedrift, men det skal det heller ikke være for da hadde alle gjort det. Og alle må heller ikke starte sin egen bedrift for å ha lykkes i livet! Det viktigste er at man er lykkelig med det man gjør. At man er et sted hvor man får lov til å blomstre – lov til å bli den beste versjonen av seg selv. At når man våkner opp hver dag så gleder man seg over utfordringene dagen vil bringe – i stedet for å grue seg.  En av foredragsholderne under konferansen var bloggeren Christine Otterstad. Hun nevnte at hun ikke hadde vært fornøyd med den personen hun var og bestemte seg for å forandre seg. Det hun sa som jeg syntes var utrolig viktig var at “bussen går alltid til samme tid hver dag. I stedet for å sette seg bak hver gang, så er det på tide å sette seg foran”. Å ha en rollemodell er så utrolig viktig – og ikke en hvem som helst rollemodell, men en du kan se opp til, en som inspirerer deg til å bli det beste du kan bli. Det er også viktig å ha et godt nettverk med mennesker som inspirerer deg og heier på deg, og sist men ikke minst – mennesker som tror på deg.


// On Wednesday, which was the International Women’s Day, I was lucky enough to be invited to the She Conference 2017 with Idun Minerals Norway. For those of you who do not know what She Conference is it is a conference that is held once a year where several women speaks about their success in entrepreneurship and management. The motto of the conference was “Start the Change”. This night was incredibly inspiring with many great women that really motivated me. One of the women said that of every company that gets established, only 20% of those are being started by women. Not only that – of all senior managers in Norway, only 16% of them are women. There are of course several factors behind these figures, but it’s pretty clear to say that women are underrepresented in business on a high scale! Therefore, it was so inspiring to be at this conference to listen to women who are helping to make a change.

It is of course not easy to start a business, but it should not be, because if it was then everyone would do it. And being successful in life doesn’t mean that you have to have your own business! The important thing is that you are happy with what you do. That you’re in a place that allows you to grow, and bloom – allows you to become the best version of yourself. So that when you wake up everyday you can look forward to the challenges each day will bring – instead of dreading going to work. One of the speakers at the conference was the blogger Christine Otterstad. She said that she had not been happy with the person she was and decided to change. What she said is incredibly important “the bus always goes to the same time each day. Instead of always choosing to sit in the back, you should sit in the front.” Having a role model is so incredibly important – and not any role model, it should be someone you can look up to, someone who inspires you to be the best you can be. It is also important to have a good network with people that inspire you and cheer for you, and last but not least – people who believe in you.